TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

PONUKA ZÚ NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - ŽIADOSŤ

VIANOČNÁ FLORBALKA

POPLATKY V CVČ

CVČ Elán v Ružomberku

 

patrí do siete školských zariadení mesta. Jeho poslaním je ponúkať zmysluplné aktivity pre deti a mládež v ich voľnom čase v rámci celého okresu.

 

Naša činnosť

Centrum voľného času organizuje a zabezpečuje výchovno–vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež, prípadne ich rodičov. Usmerňujeme týmto spôsobom rozvoj záujmov, utvárame podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľame sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže, na rozvíjaní talentu, špecifických vlastností a tvorivosti detí a mládeže. CVČ funguje počas celého roka, môžte si preto vybrať z mnohých krúžkov, akcií a podujatí, ktoré oganizujeme.

Počet záujmových útvarov: 121
Počet členov v ZÚ: 1 581

Pravidelná činnosť 

V období školského roka u nás funguje množstvo záujmových krúžkov pre voľný čas.

Príležitostná činnosť

Organizujeme aj veľa nepravidelných akcií ako sú súťaže, prednášky, besedy, exkurzie, prehliadky a pod.

Letná činnosť

Ani v lete neoddychujeme - pripravujeme letné tábory pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Do okruhu nepravidelnej záujmovej činnosti patrí aj organizovanie predmetových olympiád a školských športových postupových súťaží.