POKYNY  KU  PREVÁDZKE  A VNÚTORNÉMU  REŽIMU CVČ  ELÁN V SÚVISLOSTI S PRAVIDELNOU  ZÁUJMOVOU ČINNOSŤOU v šk. ROKU 2020/2021

 

  1. Používanie rúšok v interiéri školského zariadenia je povinné.
  2. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba)  na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ počas záujmovej činnosti dieťaťa.
  3. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
  4. Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu na záujmovú činnosť rúško a papierové jednorazové vreckovky.
  5. Dieťa si vždy po príchode do CVČ umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Na utieranie rúk použijú jednorazové papierové utierky.
  6. Zamestnanci CVČ budú vykonávať prácu na pracovisku pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
  7. Pedagogickí zamestnanci CVČ v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi deťmi pri výchovno-vzdelávacom procese a v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, zabezpečujú časté a intenzívne vetranie.
  8. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci zariadenia nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. Takisto každodenne sa bude robiť dezinfekcia dotykových plôch alebo predmetov, ktoré používa väčší počet ľudí, a upratovanie a dezinfekcia toaliet.

 

 

 

Mgr. Pavol Svrček

riaditeľ CVČ Elán

Pokyny-COVID-9-20