Prvou postupovou súťažou z „dielne“ oblasti spoločenských vied a kultúry nášho CVČ v aktuálnom školskom roku bolo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V konkurencii dvanástich súťažiacich si najlepšie počínala Veronika Rembovská, ktorá si tak vybojovala účasť na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 10. februára budúceho roka.

Žiaci najprv absolvovali písomnú časť – didaktický text s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zameranými na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. Druhá, ústna, spočívala v samostatnej príprave a prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci musel predniesť najmenej desať viet naspamäť, využiť príznaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

Olympiáda zo slovenského jazyka napísala pätnásty ročník. Do školských kôl sa zapojilo 12 základných škôl s počtom účastníkov 193.