Záujmové krúžky

V období školského roka u nás funguje množstvo záujmových krúžkov pre voľný čas. Záujemcovia sa na ne prihlasujú formou vyplnenia žiadosti, ktorú je potrebné doručiť alebo zaslať v písomnej forme kvôli podpisu.

Ponuka krúžkov (záujmových útvarov) 2023/2024

Prihláška do ZÚ – do 18 rokov (deti)

Prihláška do ZÚ – nad 18 rokov (dospelí)

Prihláška – Klub rodičov

Poplatky za pravidelnú záujmovú činnosť platné od januára 2024:

Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2023 o zápise dieťaťa, žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach je zverejnené na stránke mesta www.ruzomberok.sk

Smernica CVČ o určení výšky mesačného príspevku – obce